Niti wanci kamari, nincak mangsa katukang (bagean 2)

Liwat janari gede, gulasak gulisik kuring beunta. Geus wayahna ngadeukeutan Ilahi samemeh kongkorongok hayam. Komo deui sanggeus tadi peuting ngalaman kajadian aheng kaduakalian jiga kitu. Geus beres laporan ka Nu Kawasa, diteruskeun ngadeukeutan sasama manusa dina solat jamaah Subuh. Wanci balebat kuring gura-giru ka pipir. Untung teu nimu “odading”, Seuseuhan numpuk. Kitu deui istrikaeun. Pan kitu lin gawean sapopoe jajaka lelengohan keneh. Disebut jajaka teh ngan ukur di dieu, di Batawi. Ari katepe mah geus puguh kaunggel boga pamajikan. Enya kuring teh nu disebut wiken-hasben tea meureun, suami akhir pekan, pedah pamajikan nu keur kakandungan dalapan bulan ngahaja hayang di Bandung jeung emana.

Wanci carangcang tihang, sabot kukurilingan heula ngejetkeun suku, kuring kaget alah batan kabentar gelap. Teu kitu kumaha, atuda aya awewe leumpang ka tengah jalan teuing. Ciiiit, ampir we manehna katabrak mobil, mun teu kaburu leungeunna kajewang ku kuring. Sakali teutep tetela eta awewe teh gening geus manjing kolot. Panon paamprok, na kaget ngaduakalian. Eta ema-ema teh nambleg pisan jiga indung kuring. Gebeg deui wae.

Teu lila kukurilingan teh, ngan ukur bijil kesang wungkul. Jeung deuih wanci meletek srangenge oge kuring geus kudu leumpang deui ka kantor, nyiar kipayah. Panon poe keur ngeunah-ngeunahna sumebar, nyorotkeun kanyaah Pangeran ka mahlukna.

Teu pati lila ge kuring geus aya di kantor miheulaan batur. Wanci babaturan ting parecenghul, mangsa ngaluluh taneuh, gorowok teh Kang Wasta ngagero: “Jang Atang kasep, telepon tuh di line hiji ti Bandung”.

Gebeg deui. Teu sabihara bihari, aya naon telepon ti Bandung. Saumur gawe di ieu kantor, can sakali oge ditelepon ku kulawarga ti Bandung. Teg. Aya nu nembrag na jajantung. “Pasti aya nanaon” cekeng teh na hate.

Sajongjongan kuring pias. Di tungtung ditu tina telepon, sora awewe ngora jiga nu gura-giru, ceurik ngan teu pati kedal naon nu dimaksud. Ngan ukur kadenge kieu “Enggal uih Aa, Ema  A…”. Peun. Apal, eta teh sora Indri, adi kuring. Ngan nu teu apal teh nyeta naha sorana beda, jiga nu ceurik ditahan, aya ngajerit saeutik, aya ngajorowok. Komo ditempa ku sora rame di kasang tukangna.

Teu pati lila kuring menta idin dunungan sangkan bisa balik ka Bandung. Ngan orokaya, kuring kudu balik heula ka imah kontrakan. Duit na saku teu cukup jang bekel naek beus. Jeung deuih kuring kudu nulak panto jandela nu tarapti, sanajan teu pati boga raja kaya ge. Gura-giru eta ge balikna teh, satengah lumpat, mana jauh deui ti kantor ka imah teh.

Ti imah, kira-kira wanci tatangga-tatangga keur moyankeun mantan utun-injina – maksudna orok nu karek diborojolkeun – nu baluligir sina keuna haneutna panon poe, disebut oge wanci haneut moyan, kuring muru angkot hejo endog asin ka Lebak Bulus-nakeun. Ti dinya, kuring kudu nungguan deui metro mini koneng enay ka jurusan Kampung Rambutan. Orokaya, harita can aya jalan euweuh masalah – jalan tol. Aya sajam satengahan mah kuring di jero beus gede-henteu-leutik-henteu eta teh. Wanci rumangsang wae kuring karek ngaliwat ka Pasar Rebo. Ngetem heula deuih dua keudeung.

Jut turun di terminal beus, saparapat jam ngadeukeutan wanci pecat sawed harita teh, kuring muru beus ekonomi Kramatjati. Ngahaja naek beus ekonomi, najan euweuh AC ge keun we lah geus meunang AG ieuh (angin gelebug), lumayan murah pan. Hanjakal, beus MS – Medal Sekarwangi – teu ngalayanan trayek Jakarta – Bandung. Padahal beus MS kakoncara tarik lumpatna, jiga tarikna taraweh 21 rokaat diimaman ku Mama Haji baheula. Mun aya mah, meureun kuring ngarasa saimbang gura-giruna jeng beus teh, jiga munding dipecat sawed.

Gek kuring diuk di korsi nengahan, di beulah sisi jandela kaca. Hate beuki honcewang, sieu aya nanaon di ditu di Bandung. Boa-boa kitu Ema di rumah sakit? Mun harita geus aya telepon dijinjing mah meureun kuring teu hariwang teuing. Jeung nurustunjungna teh deuih, beus teh teu maju-maju. Cicing weh ngetem heula deui, nungguan pinuh.

#### ******* ####

Lalaunan beus maju. Di luar panon poe keur meujeuhna mentrang mentring. Awak hareudang. Hiliwir angin tina jandela beus ngabantuan kuring nu elekesekeng hayang geura nepi, najan angin na geus ngahiji jeung bau kesang (untung eta ge teu komplikasi jeung bau hitut). Hejo ngemplohna sawah jeung jukut-jukut nu masih keneh kaciri satengahing jungjlengna imah-imah anyar di kenca katuhu Jagorawi teu pati di tenjo. Lamunan kuring keur kakalayangan, ka imah kuring baheula. Di Bandung. Di Pasawahan. Imah nu pangalus-alusna sadunya harita teh. Najan batakona ngan samet bujur si Aa, sameteran, jeung najan bilikna ge geus carang-carang, keun bae aya nu noong ge, ngan teuing ku naon imah teh asa iuh. Seger. Eta kituh pedah beresih, aya anggrek ngagarantung, linduh ku tangkal balingbing nu remen buahan – sanajan bilatungan, dipageran ku kembang sapatu beureum, ditingkahan ku cerewedna manuk toed, jeung kur-ker na tikukur piaraan apa. Eta oge kituh pedah imah kuring aya di sagigireun imah gede nu aya tangkal jambu bol di pipirna, nu tangkalna teh sok mere bonus mangrupa nyai kunti nu ngageugeuhna cenah. Jeung eta boa ku alatan aya dua tangkal cengkeh di pakarangan hareupna, nu kembang cengkehna alus pisan, lain koneng lain hejo, teuing koneng kahejoan atawa hejo kakonengan. Ah, teuing atuh. Nu pasti mah, butut-butut ge kuring mah betah pisan di eta imah. Eta imah pang alus-alusna. Sawarga dunya. Baiti jannati.

Ciawi meureun geus kaliwat harita teh. Wanci nyerelek, geus tangange ayeuna. Pitunduheun teh geus aya, ngan eta teu kuat ku hareudang. Di luar kadenge adan lohor hawar-hawar. Implengan keukeuh teu ingkah ti mangsa harita, mangsa ti leleutik tug nepi ka memeh gawe nyiar kipayah. Kolebat deui carita baheula mangsa kuring karak brol ka alam dunya nepi ka asup TK Bhayangkari di Karasak. Ema sakitu bela na, nganganteur unggal poe. Eta ge caritaan Apa. Ninggang di mangsa sakola SD, Ema sok ngahaja ngaput baju jang lebaran tina kaen urut nu masih kenes alus. Alus sih rada alus, ngan aya hanjakalna. Hanjakalna teh baju teh disaruakeun modelna keur kuring, si Aa atawa si Ade. Jadi weh kuring tiluan kaciri pisan adi lanceukna. Kabeh disaruakeun. Sarimbag lah jeung rombongan tagoni mah.

Nincak SMP jeung SMA oge teu weleh Ema ngawarnaan hirup kuring ku kadeudeuh jeung kanyaah indung. Implengan jeung hayalan kuring ka mangsa katukang geus cukup nganterkeun kuring nu geus lenggut-lenggut jug-jug ngaguher tibra sare. Ngan harita, teuing ngimpi naon nepi ka eureunna beus di Cianjur.

Jut kuring turun di eta restoran pangreureuhan. Aya tilu beus nu keur ngajajar di tempat parkirna. Nu dua ka arah wetankeun, nu hiji ngarah ka kulon. Aya kawajiban pan unggal beus kudu reureh heula, mere kasempetan panumpang nu hayang kiih atawa nu hayang dahar. Kuring mah boro-boro hayang dahar. Mun bisa mah meunang dispensasi beus teh ulah eureun, ngarah buru-buru nepi ka Bandung. Sieun kuma onam. Sieun aya naon-naon.

Sanggeus solat, kuring diuk di hareupeun restoran . Ngajengjen. “Duh Gusti, mugia teu aya nanaon ieu teh”, cekeng teh ngadu’a. Para panumpang keur saribuk ti cai ka jero restoran. Nu di restoran oge pahibut leungeunna, moro deungeun sangu. Kuring ge lapar, ngan asa teu hayang dahar. Kahayang ukur cicing, ngalamun jeug ngareka-reka kajadian naon nu keur lumangsung di kampung.

Assalaaaaaamualaikum’, kadenge sora ti masigit sabeulah. Panonpoe geus wayahna lingsir, wayahna ibu-ibu pangajian meureun.

wa rahmatulloooohi”, eta kalimah diteruskeun deui rada lalaunan. “wa barokaaaaaaatuh”.

Eta salam teh kadengena beda. Merebot masjid uluk salamna meni jiga Mang Empad, merebot di kampung kuring.

Assalaaaaaaamualaikum’, kadenge sakali deui. Deg. Ilaharna mun merebot nyepikerkeun salam dua kali, sok ditungtungan ku papaten.

Innalillahi …..”., kitu tuluyna.

Astaghfirullah. Bener weh. Enya weh aya pati. Saha nya nu tilar dunya.

Parantos ngantun, ibu …”, memeh eta kalimah kumplit, kuring ngorejat. Kadenge ku kuring hiji ngaran nu dibewarakeun teh. Ngan ku ngorejatna kuring, bewarana teh jadi eces “diantosan ibu-ibu di pangaosan rutin ieu”.

Astaghfirullah Gusti, ieu kunaon kuring saliwang kieu.

Ti saprak Cianjur tug nepi ka terminal Leuwi Panjang, kuring terus mikir aya naon nu tumiba ka kulawarga kuring di Bandung. Najan panon buncelik teu sare, ngan sok ngolebat di alam sadar kuring, meureun enya Ema ngantun. Meureun ayeuna di lembur teh keur gujrud, keur careurik. Meureun tatangga-tatangga keur ngagimbung ngariung. “Astaghfirullah Gusti”.

Wanci kalangkang satangtung, beus ngadeukeutan Padalarang. Teu usum pakansi teu poe biasa, Padalarang mah macet wae. Meureun aya nu mogok na tanjakan. Di pengkolan, cengcelengan bangkong jiga nu nyeungseurikeun nu keur sangsara ku macet. Kitu oge kohkol cepot jiga nu ngahaja ngajebian.

Leuwih ti wanci sariak layung, jut kuring turun di Leuwi Panjang. Kalacat naek mobil naon wae nu liwat ka kidulkeun, najan kudu naek dua kali angkot ge.

Nepi ka hareupeun Gang Babakan Jeletot, erloji geus nunjukeun dua puluh menit ka mangsa mengok. Turun ti angkot kuring ngarasa jiga nu keur kawin. Di gang pinuh ku pamuda nu keur ngagimbung, ngarobrol. Barang nempo kuring, maranehna curinghak, marelong, teu beda lah jiga marelongna ondangan kabeh waktu kuring ngalengkah wanci jatukrami. Bedana baheula mah teutepna teh teuteup suka bungah, ari ayeuna mah teuteup mangkarunyakeun. Baheula mah kuring disambut ku Mang Lengser, ari ayeuna mah nu nyambutna teh lanceuk kawalo jeung alo.

Manehna duaan muru kuring nu karek turun ti angkot. Gabrug, alo kuring nu umurna teu pati beda jeung kuring, ngagabrug, diturutan ku lanceuk kawalo. “Sing sabar, nya…. Sabar, nya”, kitu cenah. Teuing naon masudna. Hayang teuing harita teh langsung ngajawab: “Maksud elo?”, jiga jawaban urang Batawi tea. Ngan kuring surti, maranehna teh deudeuh ka kuring sangkan kuring kudu siap-siap narima nu keur tumiba ka diri kuring ayeuna. Naon tah?

Percis jiga waktu kuring ngadahup jeung pamajikan harita, leumpang duaan dipelong nu haladir diiring ku degung Dewi Pramanik dina lagu Jemplang Panganten, teu lila ti kuring datang kuring oge disambut. Lain. Lain disambut ku lagu Entog Mulang, najan bujur kuring jiga entog ge. Lain degung, lain kacapi, ieu mah sora jiga kieu geura: ne-not-ne-not-ne-not. Sora ambulan. Enya datangna kuring teh pas pisan jeung datangna ambulan ka eta gang leutik samobileun.

Nu kasieun ayeuna jadi nyata. Nu kahariwang ngajirim ngajadi. Tetela aya nanaon nimpa Ema. Naha enya Ema tilar dunya? Gebeg!! “Ya Allah…Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun”.

Ki lanceuk jeung ki alo nyekel leungeun kenca katuhu. Meureun manehna sieuneun kuring kapiuhan. Kuring ngan saukur pias. Leumpang ge masih bisa, teu leng-lengan acan. Najan kaduga naon nu keur tumiba, kuring masih teu percaya. Piceurikeun lain aya deui, geus sadia ti tatadi. Ngan teuing ku naon, ayeuna mah kuring geus pasrah sumerah ka nu Maha Kawasa, nu Murbeng Alam, Nu Murba Wisesa. Apan manusa mah darma wawayangan bae, raga taya pangawasa.

Liwat dua tikungan, memeh amprok jeung imah, kuring dipapag ku balandongan. Deui persis keur hajat baheula. Aya balandongan di kenca jeung katuhu. Bedana teh pedah eta balandangon pinuh ku beungeut-beungeut nu pinuh ku kasedih. Aya uwa-uwa, emang-emang, alo-alo, lanceuk ti gigir, dulur-dulur boh pituin boh pet ku hinis. Kitu deui aki-aki, nini-nini malah besan-besan Apa ge aya kabeh. Kitu deui tatangga-tatangga, nu ayeuna, nu baheula, lalaki, awewe. Mun diitung jigana ampir ratusan.

Torojol teh ti imah, adi kuring Indri lumpat muru kuring.

A-aaaaaa, Ema Aaaaaa!”, ceuk manehna, bari ngagabrug kuring. Geus teu inget di temah wadi. Ku kitu na mah kaharti yen kuring teh lanceuk nu sasatna pangdeukeutna. Di tukangeunna, Aa – lanceuk kuring panggedena bari carindakdak kitu duei muru kuring.

Tang, Ema …Tang!”, ngan sakitu sorana teh. Sora lanceuk nu biasana mah sonagar ayeuna kadenge pikanyerieun. Kuring melong. Pasrah.

“Hampura Ema, Tang”, ceuk si Aa deui.

Cipanon nu geus ti tadi nyalangkrung, ayeuna bedah ngadenge sora Aa nu panungtung. “Bener Ema geus maot?”, cek kuring ngaharewos. Sora kuring teu kadenge ku si Aa. Kuring nyegruk ceurik teu soraan. “Naha aing nu kudu ngahampura Ema. Mun Ema dipundut, aing nu kudu menta hampura. Ari ayeuna, kumaha Ema rek ngahampuri aing”, cekeng na hate. Ceurik kuring beuki tarik teu nenjo deui aing teh lalaki nu cadu ceurik.

Sora-sora di sakurilingeun nu tadi recet, jadi jempling jiga gaang katincak. Kabeh nu ti tadi diuk, hampir kabehna ayeuna nangtung. Boa-boa oge di antara maranehna oge loba nu ngilu ceurik, nyeungceurikan lalaki kasep dulurna atawa tatanggana nu bageur jeuh nyaah ka indung nu karek datang – (kadenge latar tukang: kolonang, gedebuk, GUBRAKS) nu ayeuna aya di hareupeunanan nu karek harita sadar yen manehna geus jadi budak yatim. Kadenge ete ge hiji dua tatangga ibu-ibu nu ceurikna leuwih tarik ti batan batur, “Sing sabar Cep Atang”, “Ema mah ibu binangkit. Bageur”, “Pupusna ge meni geulis”. Sora-sora nu kitu teh matak nigas awak, beuki nguatan kaayaan nu ayeuna keur kaalaman: EMA PUPUS..

Ampir-ampiran kuring dipupul bayu. Awak jadi leuleus. Tuur nyorodcod. Hese ngalengkah. Meh-mehan dipayang kuring ka jero imah.

Les.

##### ***** nyambung deui kulan ***** ######

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *